tel. +48 22 189 07 00

Bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz spełniając wymagania środowiskowe podczas realizacji inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie. Wykorzystuje przy tym najlepszej jakości materiały oraz najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń. Przy budowie gazociągu zostaną zastosowane rury stalowe o zwiększonej wytrzymałości, a także specjalną izolację i zabezpieczenie antykorozyjne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami trasa gazociągu zostanie trwale oznakowana żółtymi słupkami oznaczeniowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz.U.2013. poz.640).

Elementy wchodzące w skład budowanych obiektów będą poddane zostały szczegółowym badaniom i próbom. Posiadają niezbędne certyfikaty i atesty, a wszystkie prace związane z budową gazociągu wykonywane będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i pod ścisłą kontrolą osób uprawnionych do pełnienia nadzoru.

Dla gazociągu spełnione będą wszelkie, wymagane obowiązującymi normami i przepisami warunki dotyczące emisji zanieczyszczeń, poziomu hałasu. Systemy automatyki oraz zabezpieczeń, jak również urządzenia niezbędne do funkcjonowania gazociągu będą zgodne z wymogami przepisów polskich oraz Unii Europejskiej.

Za zapewnienie bezpieczeństwa oraz utrzymanie należytego stanu technicznego istniejącej sieci przesyłowej odpowiadają służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM S.A. realizując planowane czynności określone szczegółowo w tzw. Systemie Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP). Do zasadniczych czynności wykonywanych w ramach rutynowej eksploatacji gazociągów należą m.in.

  • działania prewencyjne w postaci kontroli stref oraz trasy gazociągów z ziemi i z powietrza
  • badania i pomiary posadowienia gazociągów w gruncie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc skrzyżowań z przeszkodami terenowymi
  • czyszczenie i badanie gazociągów tłokami
  • utrzymanie w należytym stanie strefy kontrolowanej nad gazociągami
  • przegląd i konserwacja elementów sieci przesyłowej
  • sprawdzanie działania i konserwacja armatury i napędów armatury
  • badania i pomiary w czynnej ochronie przeciwkorozyjnej, dzięki której sieć przesyłowa zabezpieczona jest przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego.

GAZ-SYSTEM inwestuje w bezpieczeństwo – film korporacyjny


Top
Kanał Żerański