Przygotowanie do inwestycji Gaz System - Kanał Żerański

Przygotowanie do inwestycji Gaz System - Kanał Żerański

Wojewoda mazowiecki 4 grudnia 2018 r. wydał decyzję o umorzeniu ostatniej części postępowania administracyjnego, dotyczącego pozwolenia na budowę dla gazociągu przyłączeniowego relacji Tłocznia Rembelszczyzna – Elektrociepłownia Żerań.

Decyzją administracyjną umorzono w całości postępowanie, dotyczące ponownego rozpatrzenia kwestii ustalenia opłat z tytułu zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz określenia skali nasadzeń zastępczych. GAZ-SYSTEM jako spółka Skarbu Państwa działająca zgodnie z prawem zobowiązana jest tym samym do wykonania wspomnianej decyzji. Oznacza to również, że zakończył się proces uzyskiwania zgód administracyjnych dla tej inwestycji.

W trakcie trwającego postępowania weszły w życie zmiany do przepisów specustawy, które są podstawą wydawania pozwoleń dla strategicznych inwestycji GAZ-SYSTEM. Ich celem było uporządkowanie i usprawnienie uzyskiwania zgód administracyjnych, tak aby zapewnić terminową realizację kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego państwa projektów. W nowelizacji przepisów z lipca 2018 r. doprecyzowano niektóre regulacje, a także wprowadzono nowe rozwiązania prawne np. w kwestiach środowiskowych. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają wydane przed tym dniem decyzje o pozwoleniu na budowę dla  przygotowywanej inwestycji GAZ-SYSTEM na Żeraniu, w części dotyczącej opłat z tytułu wycinki drzew i krzewów oraz obowiązku nasadzeń zastępczych lub kompensacyjnych.