2019.01.17 odhumusowanie terenu w km 8- 500 nad Kanałem Żerańskim - rejon Kowalczyka i Krzyżówki

2019.01.17 odhumusowanie terenu w km 8- 500 nad Kanałem Żerańskim - rejon Kowalczyka i Krzyżówki

W rejonie osiedli przy ul. Kowalczyka i ul. Krzyżówki rozpoczęło się w dn. 17.01 br. odhumusowanie pasa robót w km 8+400 do 9+200. Wcześniej zostały zakończone prace związane z wykonaniem ogrodzenia i oznakowaniem terenu budowy wraz z zabezpieczeniem obiektów małej architektury znajdujących się w tej lokalizacji. Po zakończeniu usuwania wierzchniej warstwy gruntu wykonawca robót planuje przystąpić do rozwózki rur przewodowych, które będą transportowane od strony ul. Modlińskiej.

Najważniejsze prace kontynuowane w tygodniu nr 4-5/2019 r. związane są z przekroczeniami bezwykopowymi:

  • skrzyżowanie z odnogą Kanału Żerańskiego (tzw. przeprawa promowa) – trwają prace przy wykonaniu komór przewiertowych.
  • przekroczenie wiaduktu przy ul. Białołęckiej (w km 4+450) metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD 1 – aktualnie wykonywany jest przewiert pilotażowy, a w tygodniu po 21.01br. planowane są dalsze prace nad poszerzaniem otworu;
  • przekroczenie bocznej odnogi Kanału Żerańskiego (w km 6+800) w rejonie ul. Płochocińskiej i ul. Płytowej – rozpoczęcie spawania sekcji przeznaczonej do wciągnięcia – przewiert HDD 2;
  • skrzyżowanie projektowanego gazociągu z Kanałem Żerańskim i wiaduktem kolejowym (w km 7+600) – kontynuowane jest pogrążanie ścianek szczelnych komory nadawczej od strony Terminala Kontenerowego Warszawa – PKP Cargo Connect;
  • przekroczenie ul. Modlińskiej (w km 9+350) – rozpoczęcie wykonania mikrotunelu o szacowanej długości 124 m;

Równocześnie, od strony Tłoczni Gazu w Rembelszczyźnie trwają prace na odcinku pomiędzy kompleksem leśnym, a ul. Kobiałka (w km 0+200 – 1+400). Sukcesywnie realizowane są prace odwodnieniowe oraz wykop otwarty w tej części trasy. W następnym kroku kolejne sekcje rur są opuszczane do wykopu, gdzie zostaną połączone z ułożonym uprzednio odcinkiem. Po układce rurociągu w wykopie i sprawdzeniu prawidłowości jego położenia, nastąpi etap dociążenia rurociągu obciążnikami i zasypywania.