Pas montażowy

W drugim i trzecim tygodniu bieżącego roku planowane jest rozpoczęcie przekroczenia pod wiaduktem przy ul. Białołęckiej metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD.

Równolegle trwają prace przygotowawcze dla trzech przekroczeń bezwykopowych metodą mikrotunelingu:

  • przekroczenie ul. Modlińskiej o długości 124 m – kontynuowane są prace nad komorą nadawczą na terenie Klubu Sportowego „Spójnia” oraz komorą odbiorczą od strony PGNiG Termika,
  • skrzyżowanie projektowanego gazociągu z Kanałem Żerańskim i wiaduktem kolejowym o długości 350 m – rozpoczęto prace nad komorą nadawczą od strony Terminala Kontenerowego Warszawa – PKP Cargo,
  • skrzyżowanie z odnogą Kanału Żerańskiego o długości 43 m – zakończono pogrążanie ścianek szczelnych dla komory nadawczej oraz odbiorczej. W najbliższym czasie rozpocznie się ich pogłębianie i montaż ram.

W rejonie Terminala Kontenerowego Warszawa – PKP Cargo, jak również na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką Jana Kazimierza w gminie Nieporęt, a kompleksem leśnym zostanie wykonany wykop otwarty. Kolejnym krokiem będzie ułożenie połączonych i zaizolowanych rur przewodowych w wykopie przy użyciu tzw. żurawi bocznych. Po ułożeniu rurociągu w wykopie i sprawdzeniu prawidłowości jego położenia można przystąpić do zasypywania. Zasypywanie przeprowadza się etapami, na początku do wysokości 0,25 – 0,3 m nad warstwę wierzchnią rury, co ma na celu zabezpieczenie powłoki izolacyjnej tzw. gruntem miękkim, jest to zwykle piasek lub pospółka, a następnie zakrycie gruntem rodzimym wydobytym wcześniej z wykopu.

Od 7.01 rozpoczną się prace związane z ogrodzeniem terenu budowy w pobliżu osiedla przy ul. Kowalczyka w km 8+400 km 9+200 km inwestycji  nad Kanałem Żerańskim. Całość trasy w pobliżu osiedli przy ul. Kowalczyka/Krzyżówki zostanie wygrodzona najpóźniej do czwartku 10.01. Dostęp do Kanału Żerańskiego będzie niemożliwy przez okres co najmniej 3 miesięcy. Na trasie inwestycji umieszczone zostały oznaczenia informacyjne.

Prosimy wszystkie osoby przebywające na terenie wzdłuż Kanału Żerańskiego o zacho­wanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na oznaczenia w miejscu prowadzo­nych prac i stosowanie się do zaleceń.