tel. +48 22 189 07 00

Opis inwestycji

Celem inwestycji jest zbudowanie nowego gazociągu wysokiego ciśnienia, który jest niezbędny do zasilania bloku energetycznego na terenie Elektrociepłowni Żerań w 2020 roku.

Gazociąg wysokiego ciśnienia, o łącznej długości ok. 10km i średnicy 500 mm, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, został zlokalizowany na terenie woj. mazowieckiego w gminie Nieporęt oraz na terenie Warszawy – w dzielnicy Białołęka.

Trasa gazociągu została zaprojektowany w taki sposób, aby nie kolidował z osiedlami i budynkami mieszkalnymi prywatnych właścicieli oraz aby w jak największym stopniu przekraczał tereny pozostające w gestii Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Większa część trasy gazociągu przebiega wzdłuż zachodniej strony Kanału Żerańskiego.

Większość przeszkód infrastrukturalnych będzie pokonywana tzw. metodami bezwykopowymi, minimalizując ingerencję w otoczenie i środowisko.

Teren pasa budowlano-montażowego po zakończeniu inwestycji zostanie uporządkowany i oddany zarządcy wód, samorządowi lokalnemu oraz mieszkańcom w celu dalszej rewitalizacji obu brzegów kanału.

Inwestycja jest prowadzona w oparciu o zapisy znowelizowanej Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 z późn. zm.)

Korzyści

Budowa gazociągu umożliwi przesył gazu ziemnego do nowego bloku gazowo-parowego na terenie EC-Żerań, który zastąpi węglowe kotły parowe i obniży emisje zanieczyszczeń.

Realizacja projektu ma na celu zmodernizowanie Elektrociepłowni Żerań. Dzięki budowie nowego bloku energetycznego, wyeksploatowane kotły węglowe zostaną wycofane z użytkowania. Nowa jednostka wytwórcza umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej w EC Żerań o ok. 55 procent. Inwestycja wydatnie wzmocni bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji warszawskiej

Dzięki budowie nowego bloku gazowo-parowego nastąpi redukcja emisji o połowę pyłu, o 60% dwutlenku siarki oraz o 30% tlenków azotu. Dla mieszkańców okolicy zasilenie elektrociepłowni paliwem gazowym będzie oznaczało również zmniejszenie uciążliwości związanych z transportem.

Nowe źródło zasilania elektrociepłowni przyczyni się do dalszej minimalizacji oddziaływania związanego z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami paleniskowych i odpadami niebezpiecznymi.

Wykorzystanie paliwa gazowego ograniczy potrzeby transportu węgla i popiołu do zmodernizowanych dwóch kotłów fluidalnych mających filtry workowe (ograniczenie emisji pyłu) i zmodernizowany układ podawania kamienia wapiennego (ograniczenie emisji tlenków siarki). W najbliższym otoczeniu Elektrociepłowni Żerań zmniejszy się ruch do i z zakładu (ograniczona zostanie logistyka: kolejowa, mniej ciężarówek). Dzięki uniknięciu konieczności spalania węgla i zastosowaniu czystszego nośnika energii poprawi się jakość powietrza,

Ekologia

50% mniejsza emisja pyłu

60% mniejsza emisja dwutlenku siarki

30% mniej tlenku azotu

Parametry techniczne bloku będą spełniały europejskie kryteria ochrony środowiska – wymagania Dyrektyw ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Tym samym nowy blok gazowo-parowy przyczyni się do odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

Mapa inwestycji

Materiały do pobrania

Gazociąg Rembelszczyzna – EC Żerań – Uwarunkowania środowiskowe

Gazociąg Rembelszczyzna – EC Żerań


Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!