Za nami pierwsze warsztaty i spacery dotyczące renowacji terenu po budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tłocznia Rembelszczyzna – Elektrociepłownia Żerań.

Warsztaty w dniach 13-14.10.2017 r. prowadzone były metodą Planning for Real ™. Jest to metoda zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii (http://www.planningforreal.org.uk/what-is-pfr/planning-for-real-events/) i z sukcesem stosowana w wielu europejskich krajach, która polega na skupieniu uwagi społeczności lokalnej i dążeniu do konstruktywnego rozwiązania kwestii spornych związanych z zagospodarowaniem określonej przestrzeni.

Praca podczas warsztatów odbywa się na przygotowanych wcześniej podkładach mapowych bądź przygotowanych modelach obszaru. Następnie zadaniem uczestników jest wybór z przygotowanych wcześniej kart problemów/sugestii tych, które ich zdaniem dotyczą wybranych przestrzeni bądź zgłoszenie swoich propozycji i położenie ich na mapie. Zadaniem przygotowanych kart jest nie tylko odzwierciedlenie występujących potencjalnych problemów na obszarze, ale także pokazanie uczestnikom jak szerokie jest pole możliwości w tym względzie. Przygotowane karty nie zobowiązują do wykorzystania, w każdym przypadku to uczestnicy decydują jakich kart użyją, a ich treść wynika z 40 lat doświadczeń stosowania metody na całym świecie. W kolejnej rundzie pracy warsztatowej uczestnicy odwracają te karty, z którymi się nie zgadzają. Każda osoba podejmuje w tym zakresie indywidualne decyzje, ale później następuje wspólna dyskusja odnośnie do spornych kart i decyzja o ich pozostawieniu bądź odrzuceniu. W dalszej kolejności metoda zakłada ustalenie wagi podejmowanych działań związanych z zagospodarowaniem terenu oraz ustalenie, kto i w jakim terminie może te działania wykonać.

W naszym przypadku praca odbywała się na dołączonych do projektu budowlanego ortofotomapach w skali 1:300, na których zaznaczone zostały najważniejsze z punktu widzenia koncepcji elementy – przebieg gazociągu, granice strefy kontrolowanej, pasa montażowego, granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Poniżej galeria zdjęć z przebiegu warsztatów. Biorąc pod uwagę długość terenu, dla którego opracowujemy koncepcję oraz skalę podkładu, jaka została przyjęta, aby móc swobodnie rozmawiać o przestrzeni, która ma zostać poddana renowacji, konieczne było zastosowanie mapy poglądowej. Model przestrzenny ze względów technicznych i organizacyjnych w tym przypadku nie mógł zostać zastosowany. Ponadto omawiana koncepcja nie dotyczyła zmian w zabudowie miejskiej.

Następnie uczestnicy mając do wyboru 122 przykładowe karty oraz dysponując czystymi kartami do wypełnienia zgłaszali swoje sugestie oraz problemy związane z omawianą przestrzenią. Możliwość zgłaszania pomysłów przez każdą zainteresowaną osobę pozwoliła na zebranie łącznie kilkuset propozycji na całym odcinku budowy gazociągu, co świadczy o tym, że zastosowana metoda sprawdziła się w przypadku naszych warsztatów. W dalszej części nastąpiła dyskusja nad odwróconymi kartami, Ustalenie hierarchii działań oraz podmiotów i czasu realizacji poszczególnych elementów zagospodarowania przestrzeni będzie przedmiotem kolejnych warsztatów.

Przeprowadzone warsztaty miały charakter diagnostyczny – służyły wymianie poglądów, poznaniu potrzeb i oczekiwań wszystkich osób zainteresowanych terenami nad Kanałem Żerańskim, dlatego też tak istotne było, aby każdy mógł się wypowiedzieć poprzez zgłoszenie swojej karty. Dzięki temu wskazane zostały miejsca, które w większym stopniu zdaniem mieszkańców, powinny pełnić funkcje społeczne i rekreacyjne oraz takie, gdzie wymagane będzie jedynie uporządkowanie terenu.

Koncepcja ma obrazować sposób zagospodarowania przestrzeni zgodny z oczekiwaniami jej odbiorców, dlatego na etapie warsztatów diagnostycznych nie ma konieczności weryfikowania razem z mieszkańcami np. struktury prawnej gruntów czy możliwości technicznych lub potwierdzenia odpowiedzialności za wykonanie poszczególnych elementów. Ustalenie kto, kiedy i w jakim zakresie zrealizuje koncepcję jest niezbędnym krokiem w działaniach dotyczących renowacji obszaru.

Aktualnie, zadaniem autorów koncepcji jest przeanalizowanie wszystkich sugestii i stworzenie spójnej i funkcjonalnej koncepcji przywrócenia terenów nad Kanałem Żerańskim, która następnie zostanie skonsultowana z podmiotami będącymi gestorami jak: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW w Warszawie – Zarząd Wodny Żerań, a także z Urzędem Dzielnicy Białołęka – Wydziałem Gospodarowania Gruntami i Wydziałem Ochrony Środowiska, czy też innymi jednostkami organizacyjnymi m. st. Warszawy, jak np. Zarząd Zieleni, czy Zarząd Mienia m. st. Warszawy, a także stołeczny Zarząd Dróg Miejskich.

Warsztaty choć momentami przebiegały w sposób burzliwy potwierdziły jednak wysoki poziom zaangażowania lokalnych mieszkańców, szczególnie na terenie osiedla wokół ulic: Jana Kowalczyka, Krzyżówki, Morelowa. Mamy nadzieję, że wszyscy będziemy dążyć do osiągnięcia zakładanego celu, jakim jest stworzenie spójnej koncepcji renowacji terenu po budowie gazociągu, a osiągnięte podczas warsztatów rezultaty z pewnością nas do tego przybliżają.

Dziękujemy wszystkim osobom za udział w spotkaniach oraz za propozycje zgłoszone zarówno podczas spotkań jak i w geoankiecie. Biorąc pod uwagę ich liczbę i różnorodność konieczna jest ich dalsza dogłębna analiza.

Dlatego też obecnie jesteśmy na etapie stworzenia spójnych wytycznych i ram opracowywanej koncepcji uwzgledniających wszystkie zgłoszone sugestie. Kolejnym krokiem będzie opracowanie roboczej wersji koncepcji, która zostanie skonsultowana ze wspomnianymi instytucjami. Biorąc pod uwagę działania, jakie stoją przed nami zdecydowaliśmy, że kolejne nasze warsztaty odbędą się w połowie listopada (prawdopodobnie w dniach 17-18.11.2017 r.) po opracowaniu i wstępnym skonsultowaniu z właściwymi podmiotami koncepcji renowacji terenów po budowie gazociągu.

O szczegółach będziemy informowali na bieżąco, ale już dziś serdecznie zapraszamy!