tel. +48 22 189 07 00

Pytania i odpowiedzi

Pytania o inwestycję, proces budowy oraz eksploatację gazociągu:

 • Na czym polega inwestycja i czy jest niezbędna?

  Budowa bloku gazowo-parowego przez PGNIG-TERMIKA ma charakter inwestycji celu publicznego, która wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Warszawy oraz wpłynie na poprawę komfortu życia lokalnej społeczności.

  Budowa gazociągu jest inwestycją towarzyszącą i konieczną do uruchomienia bloku gazowo-parowego i ma zapewnić dostawy paliwa do nowej instalacji w EC Żerań.

  Nowy blok gazowo-parowy ma docelowo zastąpić najstarsze turbiny i węglowe kotły parowe. Dzięki temu zakład EC Żerań będzie spalał mniej węgla o ok. 690 tys. ton/rocznie, co stanowi ograniczenie zużycia tego paliwa o ok. 64%. To tyle, ile może pomieścić się w ok. 17 tys. wagonów towarowych. Jednocześnie dzięki nowej inwestycji emisje zanieczyszczeń powietrza zmniejszą się o blisko połowę, a zakład spełni wymogi zaostrzonych dyrektyw unijnych.

 • Dlaczego trasa gazociągu przebiega akurat w tym miejscu?

  Gazociąg będzie przyłączony do systemu gazociągów przesyłowych na terenie Tłoczni Gazu w Rembelszczyźnie i przebiegać będzie przez gminę Nieporęt, dzielnicę Białołęka wzdłuż zachodniego brzegu Kanału Żerańskiego do EC Żerań. Trasa została zaplanowana tak, żeby w jak największym stopniu omijała tereny mieszkaniowe i nie kolidowała z istniejącą zabudową, z zachowaniem obowiązującego prawa. Należy podkreślić, że gazociąg po wybudowaniu nie będzie widoczny ani w żaden sposób uciążliwy dla otoczenia. Zostanie jedynie oznakowany obowiązkowymi słupkami znacznikowymi.

 • Jakie są korzyści z realizacji inwestycji?

  Najważniejsze z korzyści to:

  • wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego dla Warszawy poprzez zwiększenie zdolności wytwórczych energii elektrycznej i ciepła
  • obniżenie emisji szkodliwych gazów (ograniczenie zużycia węgla o ok. 64%) i poprawa jakości powietrza
  • podatek w wysokości do 2% wartości inwestycji na terenie danej gminy po zakończeniu inwestycji
  • zmniejszenie ruchu pojazdów do i z Elektrociepłowni Żerań – gaz ziemny w części zastąpi węgiel kamienny przy produkcji ciepła i prądu, co  przełoży się na mniejszą ilość ciężarówek z węglem, jak i w znacznej części wyeliminuje uciążliwą gospodarkę odpadami paleniskowymi, czyli popiołu.
 • Jaka będzie długość gazociągu?

  Ok. 10 km.

 • Jak głęboko pod ziemią będzie przebiegał gazociąg?

  Gazociąg będzie ułożony około 1,5 metra pod ziemią. Miejscami zostanie jednak ułożony znacznie głębiej np. przy najdłuższym przekroczeniu bezwykopowymi pod ul. Białołęcką aż do głębokości 22 m. W przekroczeniach Kanału Żerańskiego będzie to średnio około 8 m pod dnem cieku wodnego.

 • Czy gazociąg będzie całkowicie pod ziemią?

  Trasa gazociągu na całej długości będzie przebiegać pod powierzchnią gruntu oraz w kilku miejscach przekraczać przeszkody infrastrukturalne oraz pod dnem Kanału.

 • Ile wynosić będzie strefa kontrolowana gazociągu?

  Strefa kontrolowana dla gazociągu o parametrach DN 500 ma szerokość 8 m – po 4 m na stronę od osi gazociągu.

 • Czy inwestycja będzie przeprowadzana w całości czy odcinkami?

  Prace będą prowadzone równolegle w kilku miejscach jednocześnie, natomiast niektóre zakresy robót, ze względu na warunki atmosferyczne, technologię oraz inne uwarunkowania terenowe, będą prowadzone kolejno po sobie i muszą zostać odpowiednio skoordynowane.

  Najważniejsze etapy prac przy budowie gazociągu to:

  • prace przygotowawcze – znakowanie terenu
  • odhumusowanie pasa robót
  • rozwiezienie i zabezpieczenie rur na trasie
  • spawanie rur w odcinki i wykonanie wykopu
  • układanie gazociągu w wykopie
  • zasypanie gazociągu i wyrównanie terenu
  • próby ciśnieniowe – sprawdzenia techniczne
  • rozruch gazociągu i przekazanie do eksploatacji.
 • Jakie będą utrudnienia związane z realizacją samej budowy gazociągu?

  Mogą wystąpić czasowe utrudnienia związane z wyjazdami z budowy, czy wykonaniem specjalistycznych technologii prac, jak również ograniczeniami terenowymi oraz warunkami atmosferycznymi (wykonywane prace w różnych porach roku). Dołożymy starań, aby były one jak najmniej odczuwalne przez mieszkańców.

  Ścieżka rowerowa od skrzyżowania ul. Kobiałka i ul. Długorzecznej w kierunku Nieporętu, tj. wzdłuż zachodniego brzegu Kanału Żerańskiego, będzie czasowa niedostępna dla mieszkańców, z uwagi na to, że cała trasa gazociągu jest terenem budowy, na którym obowiązuje zakaz wstępu. Teren prowadzenia prac zostanie odpowiednio oznakowany.

  Mogą wystąpić również czasowe uciążliwości związane z większym natężeniem hałasu, szczególnie w miejscach przekroczeń bezwykopowych, w ściśle określonych terminach. Szczegółowe informacje o utrudnieniach i aktualnym stanie prac będą publikowane na www.kanalzeranski.pl

  Na całej trasie ok. 10 km gazociągu wykonawca przeprowadzi łącznie 9 przekroczeń bezwykopowych za pomocą najnowocześniejszych technologii:

  • mikrotunellingu polegającym na drążeniu otworu przy pomocy tarczy skrawającej z jednoczesnym przeciskaniem rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej
  • HDD (horyzontalnego przewiertu kierowanego) polegającego na wierceniu i poszerzeniu otworu oraz instalacji w nim przygotowanego odcinka rurociągu
  • przecisku polegającym na wprowadzaniu w grunt – przy użyciu zespołu urządzeń – rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej.

  Szczegółowe informacje o utrudnieniach będą publikowane na www.kanalzeranski.pl na bieżąco.

 • Jakie będą odległości gazociągu od zabudowań mieszkalnych?

  Trasa została wyznaczona z zachowaniem odległości wymaganych przepisami prawa, w taki sposób, aby nie ingerować w działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową przez osiedla i  budynki mieszkalne prywatnych właścicieli. W przeważającej większości trasa przebiega przez tereny pozostające w gestii Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Teren po zakończeniu inwestycji zostanie uporządkowany i oddany właścicielom.

 • Czy gazociąg jest bezpieczny dla osiedli sąsiadujących z inwestycją?

  Zaprojektowany w 2016 r. gazociąg jest budowany zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa wymaganymi dla tego typu instalacji, uwzględniającymi m.in.

  • najwyższy standard wytrzymałości gazociągu – tzw. pierwsza klasa lokalizacji,
  • zabudowę systemu czynnej ochrony przed korozją na całej długości gazociągu,
  • zabudowę urządzeń umożliwiających pełną diagnostykę gazociągu, przed i w trakcie eksploatacji, mającą na celu pełną kontrolę stanu jakościowego gazociągu,
  • urządzenia służące do bieżącego monitoringu ciśnienia w gazociągu.

  Gazociąg będzie posiadał wyznaczony i oznakowany 8-metrowy pas eksploatacyjny (tzw. strefa kontrolowana), w którym zakazana jest budowa jakichkolwiek obiektów budowlanych i prowadzenie nasadzeń.

 • Jak bardzo uciążliwa pod względem hałasu będzie ta inwestycja?

  Zaprojektowany gazociąg wysokiego ciśnienia przebiegać będzie przez tereny zurbanizowane, na których dominującym jest hałas drogowy. Hałas nie będzie odbiegał od hałasu występującego przy typowych inwestycjach liniowych realizowanych przez GAZ-SYSTEM. Budowa będzie realizowana odcinkami i potrwa około roku. Uciążliwości będą występowały punktowo na wydzielonych odcinkach budowy gazociągu (szczególnie w miejscach przekroczeń bezwykopowych), w określonych terminach wskazanych w harmonogramie robót.

  Szczegółowe informacje o utrudnieniach i aktualnym stanie prac będą publikowane na www.kanalzeranski.pl z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie.

 • Jakie są wydane formalne decyzje dla realizacji bloku i gazociągu?

  Decyzja środowiskowa (DUŚ): 2013-07-10
  Decyzja lokalizacyjna w trybie specustawy (DLI): 2016-04-13
  Decyzji pozwolenia na budowę w trybie specustawy (PnB) :  2016-09-19/2017-06-05

 • Jak wygląda kwestia monitorowania bezpieczeństwa gazociągu po jego budowie?

  Projektowany gazociąg charakteryzować się będzie najwyższą wymaganą polskim prawem wytrzymałością (tzw. I-sza klasa lokalizacji), umożliwiającą jego lokalizację w sąsiedztwie terenów zabudowanych. Z uwagi na lokalizację gazociągu – aglomeracja warszawska – trasa jest możliwie najbardziej oddalona od terenów zabudowanych, a w jak najbliższym sąsiedztwie akwenów.

  Zgodnie z obowiązującymi standardami w celu zabezpieczenia przed korozją, na całej długości gazociągu zainstalowany zostanie system ochrony katodowej, mający na celu czynną ochronę przed korozją. Sprawdzanie jakości wykonania gazociągu oraz jego zużycia w trakcie eksploatacji, możliwe będzie właśnie dzięki zainstalowaniu urządzeń do diagnostyki gazociągu. Diagnostyka prowadzona będzie zarówno na etapie odbioru gazociągu, jak i w całym okresie jego eksploatacji. Ciśnienie w gazociągu monitorowane będzie na bieżąco na wlocie i wylocie do/z gazociągu, a następnie analizowane przez programy komputerowe do zarządzania ruchem systemu przesyłowego.

  Dla wyeliminowania jakiejkolwiek możliwości mechanicznego uszkodzenia gazociągu, spowodowanego np. prowadzeniem innych prac budowlanych, gazociąg będzie posiadał 8-metrową strefę bezpieczeństwa (tzw. strefa kontrolowana), w której to zakazana jest usytuowanie na trwałe jakichkolwiek obiektów budowlanych.

  Po zakończeniu inwestycji za zapewnienie bezpieczeństwa oraz utrzymanie należytego stanu technicznego istniejącej sieci przesyłowej odpowiadają służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM S.A. realizując planowane czynności określone szczegółowo w tzw. Systemie Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP). Do zasadniczych czynności wykonywanych w ramach rutynowej eksploatacji gazociągów należą m.in.

  • działania prewencyjne w postaci kontroli stref oraz trasy gazociągów z ziemi i z powietrza
  • badania i pomiary posadowienia gazociągów w gruncie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc skrzyżowań z przeszkodami terenowymi
  • czyszczenie i badanie gazociągów tłokami
  • utrzymanie w należytym stanie strefy kontrolowanej nad gazociągami
  • przegląd i konserwacja elementów sieci przesyłowej
  • sprawdzanie działania i konserwacja armatury i napędów armatury
  • badania i pomiary w czynnej ochronie przeciwkorozyjnej, dzięki której sieć przesyłowa zabezpieczona jest przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego.

  Bezpieczeństwo eksploatowanej sieci przesyłowej zapewnia sprawny system ciągłego nadzoru i kontroli przeprowadzany przez Centralną i Oddziałowe Dyspozycje Gazu.

  GAZ-SYSTEM S.A. posiada również działające w systemie całodobowym Gazowe Pogotowie Techniczne, którego zadaniem jest reagowanie na wszystkie sygnały o awariach na sieciach obsługiwanych przez spółkę, pochodzące z monitoringu obiektów oraz od społeczności lokalnej, służb administracji samorządowej, Policji i Straży Pożarnej.

 • Na jakim obecnie etapie jest budowa gazociągu?

  Plan Prac do końca lipca 2019 r. jest następujący:

  • kontynuacja wyciągania grodzic komór K8 i K9 (teren PKP Cargo, przy kanale Żerańskim),
  • przeprowadzenie badania rurociągu tłokiem geometrycznym,
  • suszenie rurociągu po próbie ciśnieniowej,
  • uruchomienie systemu ochrony katodowej,
  • przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Pytania o koncepcję i zagospodarowanie terenu po budowie.

 • Czy spółka GAZ-SYSTEM zrealizuje wypracowaną podczas konsultacji koncepcję zagospodarowania terenu?

  Jako GAZ-SYSTEM dysponujemy terenami ujętymi w decyzji lokalizacyjnej inwestycji tylko na czas budowy gazociągu. Wszelkie trwałe dodatkowe naniesienia, poza odtworzeniem istniejącego zagospodarowania, wymagają zgody właścicieli bądź zarządców tych terenów.

  Mamy nadzieję, że pomysły wypracowane wspólnie z mieszkańcami podczas przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM konsultacji społecznych zostaną wykorzystane do przygotowania i zrealizowania przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy kompleksowego pomysłu na rewitalizację tych terenów, z uwzględnieniem wykonania przez GAZ-SYSTEM zadeklarowanych nasadzeń w liczbie1500 drzew.

 • Jakiego rodzaju ścieżkę przewidujecie? Co z jej utwardzeniem? Kto ją zbuduje?

  GAZ-SYSTEM w zakresie ciągu pieszo-rowerowego dokona wyrównania terenu i odtworzenia pasa budowlano-montażowego zgodnie z jego istniejącym przeznaczeniem. Dokonamy standardowego utwardzenia gruntu, z wyłączeniem odcinków, gdzie gazociąg będzie budowany metodą bezwykopową.

 • Jeśli teraz nic nie zbudujemy, to potem nigdy już nie stworzymy żadnej ścieżki, bo nie pozwalacie budować na gazociągu.

  Prawdopodobnie dochodzi tutaj do pewnej nadinterpretacji. Zgodnie z §. 10. ust. 3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.poz. 640) widnieje zapis, iż „w strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania”.

  Nad gazociągiem, w strefie kontrolowanej, istnieje możliwość poprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego, np. z kruszywa lub innego materiału niepowodującego ograniczeń prac eksploatacyjnych przy gazociągu, po uzyskaniu wcześniejszej zgody podmiotu eksploatującego sieć przesyłową.

 • Wydaliście pieniądze na konsultacje, a nie zamierzacie wesprzeć mieszkańców w budowie ścieżki…

  W naszej ocenie wypracowana wspólnie z mieszkańcami, w toku konsultacji koncepcja stanowi dużą wartość w kontekście przyszłych prac nad przestrzenią wokół Kanału Żerańskiego. Jest to spójna, opracowana przez ekspertów. Daje wyraźny i jasny punkt odniesienia, a także podstawę do rozmów z władzami miasta.

 • Na czym będzie polegał proces przywracania terenu do stanu pierwotnego?

  GAZ-SYSTEM uporządkuje i wyrówna teren po budowie gazociągu. Ponadto odtworzymy dotychczasową nawierzchnię, ukształtowanie terenu oraz istniejące przed rozpoczęciem budowy obiekty małej architektury (które zostały zdemontowane i zabezpieczone) w pasie budowlano – montażowym. Dodatkowo planujemy nasadzenie 1500 drzew w pasie montażowym, poza strefą kontrolowana gazociągu.


Nasadzenia i decyzja MUW.

 • Jakiego rozstrzygnięcia MUW spodziewa się spółka?

  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oczekuje na wydanie rozstrzygnięcia zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, co zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego może nastąpić w grudniu 2018 r. Zapewniamy, że GAZ-SYSTEM wykona wszystkie zobowiązania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych.

 • Czy trwające postępowanie wpłynie na termin realizacji projektu?

  Trwające postępowanie administracyjne w MUW nie będzie wpływać na realizację inwestycji, gdyż oba procesy przebiegają równolegle. GAZ-SYSTEM S.A. posiada ważne pozwolenie na budowę, a zasadnicze prace wykonawcze rozpoczęły się w październiku 2018 r.  Spółka 9 sierpnia 2018 r. podpisała z firmą JT S.A. umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację liniowych prac budowlanych, w tym wykonanie przekroczeń podziemnych pod torami, drogami i Kanałem Żerańskim w technologii bezwykopowej.  Zgodnie z harmonogramem zakończenie inwestycji powinno nastąpić najpóźniej w 2019 roku.

 • Czy spółka zamierza wywiązać się z deklaracji Prezesa GAZ-SYSTEM zapowiadającej nasadzenia drzew po zakończeniu inwestycji? W jakiej ilości?

  Do obowiązków spółki należy budowa gazociągu, a po jej zakończeniu – przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze strefy kontrolowanej gazociągu. Podkreślamy, że uważnie słuchamy mieszkańców dzielnicy Białołęka i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. GAZ-SYSTEM poczynił już wiele kroków w sprawie wypracowania sposobu na zagospodarowanie terenu po budowie gazociągu.

  17 listopada 2016 r. GAZ-SYSTEM złożył deklarację nasadzenia 1500 szt. drzew. Zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej, pod koniec 2017 r. GAZ-SYSTEM przeprowadził konsultacje społeczne, których efektem była koncepcja zagospodarowania terenów nad Kanałem Żerańskim. Nasadzenia chcemy wykonać tak, aby w późniejszym terminie umożliwić miastu realizację pozostałych elementów rekreacyjnych, zgłoszonych przez  uczestników tego procesu.

  Jesteśmy otwarci na dialog z przedstawicielami Zarządu Zieleni m.st. Warszawy odnośnie szczegółów technicznych związanych z  realizacją nasadzeń wspomnianych 1500 drzew. GAZ-SYSTEM zwrócił się pisemnie do zarządców terenów, objętych naszą inwestycją, z zapytaniem o wskazanie działek pod nasadzenia 1500 sztuk drzew w pasie montażowym.

Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!